close
تبلیغات در اینترنت
نكات رايج تكواندو
loading...

باشگاه تكواندو شهيد صدقي سراب

نكات رايج تكواندو

جت هیتر

 

سیستم های گرمایشی تولید شده در گروه صنعتی صبا هواساز در مدل های هیتر،  جت هیتر ،هیتر کابینتی،یونیت هیتر، هیتر موشکی ، کوره هوای گرم و بخاری صنعتی ساخته و به بازار عرضه می شوند

سایر محصولات صبا هواساز : رطوبت ساز , مه ساز , مه پاش , باکس فیلتر , هود موضعی

فن سانتریفیوژ , هیتر موشکی , کولر صنعتی , جت هیتر , هواکش مرغداری , هواکش سیرکوله , جت فن , کمپوست قارچ  کمپوست ملارد , خاک پوششی , کولر صنعتی , هواکش صنعتی , هواکش مرغداری , ایرواشر

 

 

 

 

۱۸ نکته در مبارزهنکته ۱: ارزیابی تکنیک تاکتیک حریف: می بایست سریعاً اقدام به ارزیابی حریف مقابل نمائیم و چنانچه از قبل او را مورد ارزیابی قرار داده بودیم استراتژیهای حمله مناسب را اجرا نمائیم برای ارزیابی حریف درنظرگرفتن نوع گارد چپ یا راست پا بودن حمله یا ضر حمله کار بودن واصولاً شیوة مبارزه ونقاط ضعف وقوت وی مهم است.

نکته ۲: تطبیق فیزیک بدن با حریف مقابل : آیا حریف از ماکوتاهتراست یا بلندتر؟ بنابراین باتوجه به اختلاف قدبین خودوحریف میبایست شیوة مناسب مبارزه با حریف را اتخاذ نمائم .

نکته ۳: موقعیت سنجی درکسب امتیاز: بدلیل سرعت ضربات ، فرصت وموقعیت های کسب امتیازبسیارکوتاه است وچنانچه مبارز به سرعت ازموقعیت های ایجاد شده استفاده ننماید و یا کند عمل کند بعید است دربالا بردن امتیازات خود چندان موفق باشد ضمن آنکه یک مبارزه خوب با اتخاذ استراتژی صحیح موقعیت های کسب امتیازرا برای خود ایجاد مینماید ومنتظر فراهم شدن موقعیت نمی شود.

نکته ۴: تقسیم انرژی ونفس درکل سه راند: بسیار دیده شده که بازیکنانی در راندهای اول  و دوم بسیار خوب ظاهر شده ولی ناگهان آنقدر به اصطلاح کم می آورند که یک مبارزه برده را به باخت تبدیل می کنند ضمن آنکه بروز چنین حالتی حتی می تواند برای وی بسیارخطرناک هم باشد زیرا با بروز خستگی و کم آوردن نفس دیگ رتوان دفاع صحیح و یا جابجایی به حداقل رسیده وممکن است درچنین شرایطی حتی ناک اوت گردد بنابراین باید بگونه ای عمل کرد که راند آخر با راند اول یکسان بوده ویا حتی فعال تر نیز بود واگر بدین طریقه عمل کنیم که برای راند آخرانرژی بیشتری را ذخیره کرده باشیم می توانیم ازخستگی حریف مقابل نیز کمال استفاده راببریم .

نکته ۵: تغییرروند مسابقه درشرایط بحرانی : ازادامه روند مبارزه درحالیکه به نفع شما نیست اجتناب کنید وفوراً شیوة مبارزه را تغییردهید مثلاً اگراستراتژی ضرحمله به نفع شما نیست سعی کنید بیشتر ازحمله استفاده کنید ویا اگر مبارزه درحال سکون شودی برایتان ندارد شیوه رقص پا و جابجایی و تحرک پیشه کنید درهرصورت سعی کنید با تغییر به موقع شیوه ها تمرکز حریف را بهم ریخته و استراتژی او را خنثی سازید ،حتماً تا بحال شاهد بوده اید که مبارزی درعین حال که چندین امتیاز ازحریف عقب است با اتخاذ یک استراتژی جالب وی رابه کناره های شی هاپ جانگ نزدیک کرده وآنقدر به اوحمله می کند واو را مجبور به بیرون رفتن ازمحوطه و درنتیجه گرفتن اخطار مینماید و ۶ اخطار میکند و از حریف برنده یک بازنده می سازد ومبارزه را بنفع خود خاتمه میدهد ، این نمونه ای ازروش تغییرروند مسابقه درشرایط بحرانی میباشد .

نکته ۶ : حرکت در چار چوب قوانین : انجام مسابقه درچهارچوب قوانین جاری ونگرفتن اخطارهای متعدد حداقل دوحسن خوب داردیکی انجام بازی جوانمردانه ودیگر ازدست ندادن امتیاز و چه بسیار بازیکنانی که فقط بدیل گرفتن اخطار بیشتر نسبت به حریف مبارزه را واگذار کرده اند .

نکته ۷: تسلیم ناپذیری : یک مبارز خوب تا آخرین لحظه دست ازتلاش برنمی دارد چه آنکه ازحریف جلوست ومی باید درحفظ امتیازونتیجه بکوشدوچه آنکس که ازحریف خود عقب افتاده هیچگاه نبایدتسلیم شده وفکر کند که دیگرکاری ازدست وی برنمی آید زیرا بارها اتفاق افتاده که بازیکنی با توجه به امتیازات متعدددی که عقب بوده بناگاه درآخرین لحظات توانسته از حریف جلو افتاده و یک برد شیرین نصیب خودسازد و یا اینکه با یک حرکت سریع وی را غافلگیرکرده و حتی ناک اوت نماید .

نکته ۸ : دست کم نگرفتن حریف : هیچگاه هیچ حریفی را دست کم نگیرد زیرا اینکار میتواند گاهی غیر از، از دست دادن امتیاز حتی خطرناک هم باشد .

نکته ۹: اثر گذاری مثبت برروی داور: با ارایه بازی جوانمردانه ونیز رفتاراحترام آمیز با حریف مقابل و داوران و راُی آنها بخصوص درهنگامی که اخطاری دریافت نموده واحساس می کنید ممکن است این اخطار منصفانه نباشد و یا زمانی که رفتارغیر ورزشی حریفتان، شما راعصبانی میکند نمی بایست ازحیطة رفتار و منش پهلوانی خارج شده و رفتاری غیراصولی بروزدهید درچنین حالاتی باحفظ آرامش وثبات روانی می توانید برروی همه اثرمثبت بگذارید بخصوص داوران .

نکته ۱۰: بزرگنمایی نکردن ضربه حریف : سعی کنید تا آنجا که می توانید ضربة حریف را کم اهمیت وحتی بی اثرجلوه دهید خیلی ازبازیکنان کم تجربه هنگامی که مثلاً ضربه ای و ولوبی اثر به کلاهشان اصابت می کند و یا ازکنار آن رد می شود بلافاصله دست به کلاه برده وآنرا جابجا میکنند واین عمل می تواند به داور قدرت ضربه را القاء نماید.

نکته ۱۱: تقدم تکنیک : به این فکر نکنید که کدام ضربه راخوب اجرا می کنید بلکه باید بیابید کدام ضربه راحریف میخورد ودرآن نقطه ضعف دارد و سعی کنید همان ضربه را به حریف وارد کنید.

نکته ۱۲: حرکات فریبنده وجابجایی ها : حرکات فریبنده با پا ویا بدن در اداره مسابقه نقش بسزایی دارد واصولاً هدف ازحرکات فریبنده برهم زدن تمرکز حریف ، برهم زدن روند حمله حریف ، ایجاد رخنه دردفاع وگارد واستقرارحریف ، استفاده ازغفلت حریف برای اجرای تکنیکی مؤثر ، ایجاد فاصله ویا کم کردن سریع فاصله ، فراهم ساختن موقعیت حمله  و ضد حمله ، برهم زد ن تعادل حریف ، تحریک حریف به واکنش و کلام آخربه اشتباه انداختن حریف میباشد .

نکته ۱۳: انعطاف پذیری درهنگام فشارهای تکنیکی وروانی : فرض کنید درکشور و محیطی بیگانه سرگرم مبارزه با حریفی هستید که طرفداران زیادی نیزاو را مورد تشویق قرارداده و سروصدای زیادی نیز ایجاد کرده اند حریف هم تحت تاُثیر همین تشویق ها فشار زیادی به شمامی آورد  در چنین موقعیتهایی انعطاف پذیری شما هر قدر بیشتر باشد  و اجازه ندهد تمرکز تان بهم بخورد واتکاء بنفس خود را از دست ندهید می توانید ازهمة توانمندی خود استفاده کنید .

نکته ۱۴: پنهان کاری ، عدم اطلاع حریف از استراتژی ما : درطول مبارزه باید بگونه ای عمل کنیم که حریف ازشیوة واستراتژی مبارزه ما اطلاع نیابد،از زمان حمله ونوع آن هر چه کمتر مطلع گردد بهتر میتوان از وی امتیاز گرفت ویا امتیاز کسب شده را حفظ نمود.

نکته ۱۵: پیروی واطاعت ازکوچ : بازیکن هرقدرهم مجرب وکارکشته باشد می بایست که نظرات سازنده کوچ خود در بکارگیری شیوة حمله وضدحمله ویا مواقع بحرانی استفاده کند زیرا کوچ هنگام مشاهده بازی هر دو مبارز ، بدور از فشار تکنیکی و روانی حریف قرار دارد وبا اتکاء به تجربیات خودمی تواند تکات کلیدی با ارزشی دراختیاربازیکن قرار دهد .

نکته ۱۶: حفظ بدن ازآسیت دیدن : حتی الامکان ازدرگیریهای زیاد و بی مورد وبی نتیجه و یا اجرای تکنیک بدون دقت کافی خوداری نمائید همچنین مواظب حریفی که سطح فنی و تکنیکی او از شما پائین تر است باشید زیرا چنین حریفانی امکان صدمه زدن بیشتری نسبت به حریفان وارد وفنی دارند. حریفانی که بیش از حد هیجان زده باشند می توانند باعث اسیب دیدن ما گردند بنابر این میبایست مواظب چنین حریفانی نیز بود .

نکته ۱۷: بازیخوانی : یکی ازویژگیهای مهم یک مبارز قدرت بازیخوانی درمبارزه است و هر قدر این نیرو در فرد قویتر وسریعتر باشد وبه خوبی پی به استراتژی حریف ببرد میتواند راهکار کسب امتیاز یا حفظ آن را بکار بندد.

نکته ۱۸ :‌عدم اجرای تکنیک های بیمورد:‌ بازیکن میبایست ضمن اداره کردن بازی ودردست داشتن ابتکار عمل ازاجرای تکنیک های بی مورد اجتناب و رزد سه حالت ازمبارزه را درنظربگیرد .

۱-بازیکن ازنظر امتیازی جلوست ،‌دراین حالت با انجام حرکات اضافه احتمال به خطر افتادن و ازدست دادن امتیاز دور از ذهن  نیست بنابراین میبایست با جابجایی ها و رقص پاها ی مناسب وفریب دادن حریف روند بازی را بسود خود حفظ کنیم .

۲-بازیکن در شرایط مساوی با حریف بسرمی برد ،‌دراین حالت نیزهرحرکت نسنجیده ای می تواند گران تمام شود بنابراین تا مطمئن نشده اید وفرصت صحیح ضربه بدست نیاورده اید نتیجه را حفظ و بدنبال فرصت باشید.

۳- بازیکن عقب افتاده ونیازونیازبه کسب امتیازدارد در حالت سوم هم نمی بایست بی گدار به آب زد زیرا هرحرکت بدون تفکرمی تواند به ازدست دادن امتیاز بیشتر منجر شود و باید با تغییر شیوة بازی  و در پیش گرفتن استراتژی مناسب امتیاز عقب افتاده را جبران نمود.

 

منبع:poryatkd.ir

باشگاه تكواندو شهيد صدقي بازديد : 41 چهارشنبه 24 مهر 1392 زمان : 9:23 نظرات ()

فلسفه بستن کمربند در تکواندو

jjj

تکواندو فلسفه بسیار عمیق و پیچیده ای دارد. حتی رنگ کمربند های تکواندو و تاریخ این کمربند ها نیز تحت تاثیر این فلسفه است. همان طور که می دانید در تکواندو به شش رنگ مختلف کمربند وجود دارد. در این مقاله به بررسی فلسفه این کمربند ها پرداخته ایم تا به سوالات موجود در ذهن شما پاسخ دهیم. می توانید مقاله فلسفه و تاریخ کمربند های تکواندو را حتما مشاهده و مطالعه فرمایید.

کمربند های رنگارنگ در سالهای نچندان دور ، در میهن خودمان چیزی به نام شال در پوشاک عمومی مردان وجود داشت که نمونه هایی از آن اکنون نیز در بین مردمان استانهای کردستان،کرمانشاه،ایلام،گیلان و برخی عشایر وجود دارد. در سایر نقاط جهان نیز شال به انواع مختلف وجود داشته است و برخی دهقانان بی بضاعت به جهت صرفه جویی در هزینه پوشاک از شالهای کوچک و گاه از شالهای باریک با یک یا دو دور استفاده می کردند. این نوع شال هم در هنرهای رزمی ظاهر شد و به تدریج جهت تعیین میزان پیشرفت هنرجویان از رنگ های مختلف کمربند های بر اساس طول موج آنها تنظیم شوند ، در آن صورت رنگ قرمز در ابتدا می آمد و رنگ سفید در وسط. این گونه ترتیب رنگ ها با فرهنگ زندگی انسان هماهنگی ندارد و نمی تواند راهنما و بیانگر مسیر حرکت وی باشد.

jjhf

کمربند سفید: سفید نشانه صداقت و صلح است. سفید رنگ پاکی ، صداقت ، صلح ، دوستی و… است. رنگ سفید در همه ادیان مورد احترام است و برخی نیز آن را مقدس می دانند. کمربند سفید به معنای پاکی هنرجو از ماهیت تکواندو است. اگرچه هنرجویان مبتدی اطلاعات مختصری از تکواندو دارند ، ولی درک عمیقی از تکواندو ماهیت تکنیک ها و اصول آن ندارد. ضمنا سفید بیانگر این است که هنر جو هیچ درجه ای یا رتبه ای در زمینه ی تکواندو ندارد.

کمربند زرد: زرد بیانگر امید و کوشش زرد رنگ آفتاب و نور است. زرد رنگ امید و کوشش و رنگ محرک ، خورشید و… است. کمربند زرد بیانگر این است که هنرجو با اشعه تکواندو روبرو شده و می رود تا به عمق آن دست یابد. به معنای دیگر جوانه دانه ها در ابتدا زرد رنگ هستند و پس از رشد به رنگ سبز در می آیند بنابراین می توان گفت: هنرجو مانند جوانه ای است که با تلاش پیگیر سعی در رشد و شکوفایی دارد.

کمربند سبز: سبز نشانه دفاع جوانه ای که سر از خاک بیرون می آورد به تدریج رنگ سبز به خود می گیرد. سبز رنگ دفاع (دفاع از تکواندو ، دفاع از خود و دفاع از دیگران) است. همانگونه که گفته شد تکواندو هنر دفاعی است. کلیه تکنیک های آن در جهت دفاع ابداع شده اند. هنرجو در این مرحله با تاکتیک های اساسی آشنایی کامل یافته و می تواند به خوبی آن ها را اجرا کند. می تواند تکنیک ها را درک کند و کوتاه کلام از ماهیت تکواندو آگاه شده است.

کمربند آبی: آبی رنگ آرامش و رنگ آب دریاها ، رنگ آسمان و… است. نهال تکواندو اینک سر به آسمان کشیده و از گزند طوفانها در امان است. اینک آرامش یافته است. حالا تکواندو کار درختی شده که می تواند به راحتی چون چتری خود و دیگران را محافظت کند.

کمربند قرمز: قرمز رنگ حمله و هجوم  و رنگ جنگ و خون ، شعله و آتش ، سرخی افق بامدادان ، غروب شامگاه و… است. هنرجوی تکواندو از یک سو می تواند بر ظلم و ستم ، نادانی جهل و بی عدالتی قیام کند و از طرفی رو به روشنایی روز می رود به سوی اوج تلاش و فعالیت و از جهتی به شب نزدیک می شود.

کمربند سیاه: سیاه رنگ ناشناخته ها و رنگ  بیم و هراس ، یاس و ماتم و… است. هنرجوی تکواندو به ناشناخته ها رسیده است. از طرفی روحیه تهاجم که در کمربند قرمز یافته با هم درگیر می شوند. آرامشی که در کمربند آبی یافته ، او را صبور ساخته است. در مقابل ناشناخته ها با مهارتی که در خلال سالهای تمرین یافته به پا می خیزد و به شناسایی درون خود می پردازد. اکثر دارندگان کمربند سیاه در ابتدا خود را علامه دهر(با عرض معذرت خدمت تمام کسانی که به تازکی کمربند سیاه دریافت نموده اند) می دانند ، ولی چندی بعد در می یابند که در میان ناشناخته ها محصورند. در این لحظات بهرانی تکواندو، چراغ تابناکی است که تکواندو کار را به سرمنزل مقصود می رساند. روحیه ی سرسختی و تسلیم ناپذیری که در خلال تمرینات کسب کرده تکواندو کار را وا می دارد تا در میان ناشناخته گام بردارد و با تجربیات قبلی آن را بسنجد. احترامی که مردم نسبت به رنگ سیاه دارند، هر تکواندو کار را به سوی کشف واقعیات زندگی سوق می دهد.

منبع:poryatkd.ir

 

 

باشگاه تكواندو شهيد صدقي بازديد : 110 چهارشنبه 24 مهر 1392 زمان : 9:10 نظرات ()

تكواندو چيست؟

 

تکواندو  یک ورزش رزمی کره‌ ای و یکی از ورزشهای المپیکی است. تکواندو ورزش ملی کره جنوبی و دارای بیشترین تعداد ورزشکار در میان ورزش‌های رزمی در سراسر دنیا است.

فنون تکواندو از ورزش‌های سنتی تاریخ کره استخراج و پس از جنگ جهانی دوم با کوشش استادان هنرهای رزمی کره جنوبی در قالب یک ورزش رزمی مدرن به دنیای هنرهای رزمی عرضه شده‌است.

اگرچه این ورزش تأثیراتی از کاراته پذیرفته و شباهت‌هایی نیز با برخی سبک‌های جنوبی کونگ فو در آن به چشم می‌خورد، اما استیل خاص این رشته دفاعی که متکی بر ضربات پا با حداکثر قدرت وسرعت است و بر حفظ فاصله فیزیکی با دشمن و طراحی فنون برای دور کردن مهاجم تاکید دارد، آن را از تمام سبک‌های رزمی موجود متمایز می‌کند.

براي خواندن بقيه مطلب به ادامه مطلب برويد...

باشگاه تكواندو شهيد صدقي بازديد : 60 جمعه 19 مهر 1392 زمان : 7:56 نظرات ()

لينک دوستان

آرشيو
  • 1394
  • 1392
  • باشگاه تكواندو شهيد صدقي


    بک لینک بک لینک